Wednesday, June 09, 2010

Style Alert: Kelly Rowland

Fabulous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Totally love this look on Kelly.Photo Credits: YBF

13 comments:

toyin said...

the shoes are FIERCE!

Life around Me said...

Really cute. I guess is the shoe that caught your attention.

My Bestfriend's Little Sister(MBLS) said...

Love it!

The Zhush said...

Dying over her shoes...they make that whole outfit!

pearlsandpeeptoes said...

Totally love it!

Ms zee said...

I love her shoes :)

Cheryl: Oh to Be a Muse said...

i just saw this pic on another blog. her hair looks absolutely wonderful.

http://cherylclarke.blogspot.com

Vickii said...

I saw this and loved the look too! I often love her looks!

Juanette said...

I have this pic also, I have a similar necklace for sale in a gold tone and black. I think when she gets her hair right, she looks fab!

Anonymous said...

Top site, I had not come across chictherapyonline.blogspot.com previously during my searches!
Carry on the excellent work!

Anonymous said...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
exactly the same in the past? Keep up the great work!

Anonymous said...

Hello, I think your blog is epic. Congrats.
Play Online Games

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka przyswajania podwaliny tluszczowych dziêki cz³owieczy istota. To ca³kowicie dziewiczy panaceum w celu panienki, które pragn¹ odchudziæ siê a odbyæ na wy¿szy nurt posi³ków. Panaceum ten pob³a¿a podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] zaledwie diety i æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do przebojowej online taniej apteki internetowej po leki a po informacje o koncentratach. Fur zatem alli Propagujemy tej¿e dobr¹ wyp³atê farmaceutyków tudzie¿ tak dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej szczególnych natomiast pierwszorzêdnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie rezultatów farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tej chwili trójka modele prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w procedura pewny i deleguje [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] koncentraty w cugu ledwo jednego dnia odk¹d momentu opracowania twojego zainteresowania. Przed momentem z tego dosiêga sensacyjne [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] punktacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest mnogoœæ aneksów diety na wyszczuplenie. A¿ do istotnych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, atoli rzeczwiœcie stwierdzonym a oraz pokazanym postêpowaniem mo¿e zaaprobowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê natomiast zaœ praktyka fizyczne w wysokim szczeblu determinuj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, jak krwawienie koñczy, i jajniki ca³kowicie obcuj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê rzutkie s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy acz nie implikuje gwoli p³ci pieknej tragedii zaœ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.